Masz 15 - 29 lat i nie pracujesz? Ten projekt jest własnie dla Ciebie

 • 7.03.2017, 10:54 (aktualizacja 07.03.2017 14:43)
 • K B
Masz 15 - 29 lat i nie pracujesz? Ten projekt jest własnie dla Ciebie
"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE " miszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego

 

„Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie” Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe,

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin określa zasady uczestnictwa  w projekcie „Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie” realizowanym przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych na podstawie wniosku nr WND-POWR.01.02.01-20-0020/16

Celem projektu jest

zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców i mieszkanek pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow. kolneńskiego oraz pow. zambrowskiego. Poprzez udział‚ w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób:

∴ biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
∴ które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
∴ nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
∴ mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego

Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce i termin realizacji:

projekt realizowany jest na terenie powiatów: m.Łomża, łomżyńskiego kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

1.Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planów działań
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż:

a. Szkolenie - Kucharz małej gastronomii (8 osób): kwiecień - maj 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 120 h
b. Szkolenie - Kierowca samochodu ciężarowego (16 osób): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 230 h
c. Szkolenie - Kadry i płace (10 os.): maj - lipiec 2017 liczba godzin dydaktycznych: 240 h
d. Szkolenie - Operator wózków widłowych (8 os.): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 67 h
e. Szkolenie - Sprzedawca (8 os.): marzec - kwiecień 2017 liczba godzin dydaktycznych: 100 h

Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

 

Płatny staż zawodowy

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo - doradczym. Osobie skierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł‚. brutto.

Korzyści z udziału w projekcie

Oferujemy bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:
♦Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Dodatkowo uczestnikom stażu zapewniamy badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie poniżej oraz w Biurze Projektu w Łomży

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesłać pocztą w terminie do 10 marca 2017 roku na adres:
                                                                                Biura Projektu w Łomży:

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i społecznej wśród osób pozostających bez zatrudnienia z obszaru: miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego oraz powiatu zambrowskiego poprzez udział w szkoleniach zawodowych i poradnictwie zawodowym oraz nabycie przez nich kwalifikacji i doświadczenia pozwalających uzyskać zatrudnienie.

Pojęcia zawarte w regulaminie:

 • Projekt – „Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie”, realizowany od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych z siedzibą w Białymstoku,
 • Instytucja Pośrednicząca – Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
 • Beneficjent/Projektodawca – Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych,
 • Kandydat/ka – osoba starająca się o udział w Projekcie,
 • Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Dokumentacji Konkursowej, która podpisała deklarację udziału w projekcie. Jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną w wieku 15-29* lat, nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020 (z wyłączeniem osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER) zamieszkująca na terenie powiatów: M. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub zambrowskiego,
 • Komisja Rekrutacyjna – Komisja (Personel Projektu) dokonuje selekcji i kwalifikacji uczestników Projektu na podstawie formularzy uczestnictwa, oświadczeń i ankiety badającej profil kandydata,
 • Biuro projektu – Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, ul. Brukowa 28 lok. 4, Białystok, Oddział Łomża: ul. Farna 1, 18-400 Łomża, tel. 601 241 828; www.fir.org.pl ; email: lomza@fir.org.pl

 

REGULAMIN

1. Miejsce i termin realizacji projektu

 1. Projekt realizowany jest na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2. Biuro projektu znajduje się siedzibie Beneficjenta w Białymstoku, ul. Brukowa 28 lok. 4 oraz w Łomży, ul. Farna 1, 18-400 Łomża tel. 601 241 828; www.fir.org.pl.  Biuro projektu w Łomży czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 – 14.00 .

 

§ 2. Uczestnicy/czki projektu

 1. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 • jest osobą bierną zawodowo i/ lub bezrobotną (niezarejestrowaną w PUP),
 • ma ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
 • nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
 • mieszka (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatów miasta Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego:
 • udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża wynosić będzie co najwyżej 15%,
 • udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów (łomżyński, kolneński, zambrowski) wynosić będzie co najmniej 15% grupy docelowej projektu,
 • dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do projektu.

 

 1. Zakłada się, iż do grupy docelowej zakwalifikuje się 28 kobiet i 22 mężczyzn, w tym osoby:
 • bierne zawodowo stanowią co najmniej 85% ogółu grupy docelowej projektu,
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  - maksymalnie 15% uczestników/czek projektu (zgodnie z definicją PO WER),

 

 1. Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy na etapie oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego otrzymają dodatkowe punkty są osoby:
 • o niskich kwalifikacjach co najmniej 30%,
 • z niepełnosprawnością.
 1. Projekt wyłącza uczestnictwo następujących grup docelowych:
 • osoby kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER
 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
 • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 

§ 3. Przebieg rekrutacji

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, w oparciu o czytelne i jawne zasady.
  W tym celu niniejszy regulamin zawierający kryteria udziału w projekcie zostanie umieszczony na stronie internetowej Beneficjenta www.fir.org.pl.
 2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób uwzględniający równość szans, w tym równość płci, w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie.
 3. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  (Formularza zgłoszeniowego – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz
  z oświadczeniem oraz Kwestionariusza Motywacji  - załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) w określonym terminie. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze projektu w Łomży od poniedziałku do piątku w dni robocze.
 4. Za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu formularza do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego. Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony
  w języku polskim, własnoręcznie.
 5. Formularze zgłoszeniowe, które będą zawierały niewypełnione rubryki oraz zostaną przygotowane w oparciu o niestandardowy formularz nie będą rozpatrzone i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Formularz zgłoszeniowy należy własnoręcznie podpisać i dostarczyć wraz z Kwestionariuszem Motywacji do biura projektu bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wszystkie wymagane dokumenty, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny zostać podpisane zarówno przez osobę nieletnią będącą Kandydatem/Kandydatką na Uczestnika/Uczestniczkę projektu jak i przez jej/jego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.
 7. Planowany termin zakończenia rekrutacji do projektu: 28 luty 2017 r. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania procesu rekrutacyjnego.

§ 3. Wybór grupy docelowej projektu

 1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 osób, w tym planuje się:
 • 45 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu,
 • 5 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) niezarejestrowanych w PUP, w tym 4 kobiety i 1 mężczyzna,
 • 15 osób o niskich kwalifikacjach, w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn,
 • co najwyżej 15% grupy docelowej zamieszkującej powiat m. Łomża,
 • co najmniej 15% grupy docelowej zamieszkującej powiat łomżyński,
 • co najmniej 15% grupy docelowej zamieszkującej powiat kolneński,
 • co najmniej 15% grupy docelowej zamieszkującej powiat zambrowski.
 1. W oparciu o uzyskaną punktację zostanie utworzona lista podstawowa Uczestników/Uczestniczek projektu oraz lista rezerwowa.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną mailowo lub telefonicznie poinformowani/ne o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do projektu.
 3. Osoby umieszczone na liście rezerwowej w przypadku rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki z listy podstawowej zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane o możliwości przystąpienia do projektu.
 4. Ocena formularzy i wybór uczestników nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 4. Wsparcie szkoleniowo – doradcze

 1. Wsparcie jest udzielane zakwalifikowanemu uczestnikowi/uczestniczce projektu.
 2. W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:
 • Poradnictwo zawodowe grupowe,
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik/uczestniczka może skorzystać z jednego modułu szkolenia).
 1. W ramach poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy:
 • Poradnictwo grupowe: warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej (zajęcia grupowe 12 godz.)
 • Poradnictwo indywidualne: tworzenie indywidualnych planów działania. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma prawo do skorzystania z 2 godzin doradztwa zawodowego w ramach którego będzie tworzony Indywidualny Plan Działania,
 1. Pośrednictwo pracy dla każdego z uczestników projektu.
 2. Szkolenia oferowane w ramach Projektu:
 • Szkolenie - Kucharz małej gastronomii (8 osób):

liczba godzin dydaktycznych: 120 h

 • Szkolenie – Kierowca samochodu ciężarowego (16 osób): liczba godzin dydaktycznych: 230 h
 • Szkolenie – Kadry i płace (10 os.): liczba godzin dydaktycznych: 240 h
 • Szkolenie – Operator wózków widłowych (8 os.):

liczba godzin dydaktycznych: 67 h

 • Szkolenie – Sprzedawca (8 os.): liczba godzin dydaktycznych: 100 h
 1. Beneficjent zapewnia uczestnikom/czkom zwrot kosztów dojazdów na szkolenia oraz poradnictwo grupowe i indywidualne.
 2. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje:
 • przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie,
 • przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne Uczestnika/Uczestniczki.
 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia otrzyma Uczestnik/Uczestniczka, który/a uczestniczył/a w 80% wszystkich przewidzianych programem zajęć.
 2. Nieobecność Uczestnika/Uczestniczki na zajęciach bez zgłoszenia przyczyny usprawiedliwienia nieobecności, zostanie potraktowana jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie i rezygnujący zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa w projekcie.

10. Uczestnicy/Uczestniczki projektu są zobowiązani do podpisywania listy obecności oraz wypełniania ankiet na zajęciach szkoleniowych i doradczych.

§ 5. Staże zawodowe

 1.  Celem stażu jest nabycie praktycznych umiejętności oraz doskonalenie zawodowe Uczestników/Uczestniczek projektu.
 2.  Na trzymiesięczny staż zostanie skierowanych przez Beneficjenta 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo – doradczym oraz otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub za zgodą Beneficjenta wyrażonej na piśmie na wniosek Uczestnika/czki projektu - także w trakcie wsparcia szkoleniowo - doradczego.
 3.  Uczestnik/czka może również osobiście wybrać pracodawcę u którego chciałby/aby odbyć staż.
 4.  Staże realizowane będą zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.
 5.  Szczegółowe zasady odbywania stażu przez Uczestnika/Uczestniczkę w ramach projektu zostaną uregulowane w umowie, bez nawiązywania stosunku pracy, zawartej przez Beneficjenta z uczestnikami/uczestniczkami stażu oraz z pracodawcą.
 6.  Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu.
 7.  Osobie kierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł brutto (988,32 stypendium stażowe+280,88 zł składki ZUS).
 8.  Beneficjent zapewnia uczestnikom stażu badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez okres trwania realizacji projektu.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r.

§ 6. Załączniki

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu wraz z oświadczeniami - załącznik nr 1.
 2. Kwestionariusz Motywacji  - załącznik nr 2

Fot.Picjumbo.com 

K B
Podziel się:
Oceń:
 • TAGI:

 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe