Przetarg w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych

„Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem:

remont klatek schodowych, pomieszczeń ogólnodostępnych w  piwnicach oraz robót towarzyszących w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: 

Pięknej 14,

Kopernika 6,

Chopina 3,

Staffa 2,

Małachowskiego 5

Hugona Kołłątaja 7,

Jędrzeja Śniadeckiego 1, 3 i 8,

Jędrzeja Śniadeckiego 5, 7 i 9   

Termin składania ofert – do 30.11.2021 r. do godz. 1000.

Oferty należy składać w siedzibie Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży – Al. Legionów 7 B, w sekretariacie (pokój nr 1), w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg nr 1/2022. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani oferenci mogą pobrać ze strony internetowej ŁSM: www.lsmlomza.pl.

 

Otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi w dniu 30.11.2021 r. o godz. 1015 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 10 (świetlica).

Bliższych informacji udzielają:

Jacek Gutowski budynki  Piękna 14, Kopernika 6, Małachowskiego 5, Śniadeckiego 5, 7 i 9  – tel. 86 215 26 58,

Bogdan Zaremba budynki Chopina 3 i Staffa 2 – tel. 86 215 26 60”.


Zdjęcia (1)