500+ na nowo. Wnioski należy składać od 1 sierpnia

  • 30.07.2017, 01:14 (aktualizacja 30.07.2017, 01:18)
  • Maciej Gryguc
500+ na nowo. Wnioski należy składać od 1 sierpnia UM Łomża
Zmieniają się niektóre zasady dotyczące programu "Rodzina 500+", który w tak wielkim stopniu zmienił życie milionów rodzin w Polsce.

Od 1 sierpnia rozpoczyna się okres składania nowych wniosków o przyznanie świadczeń z programu 500+ na kolejny okres rozliczeniowy. Jednocześnie od tego dnia będzie można wnioskować o zasiłki rodzinne.

Jak informuje Urząd Miejski w Łomży, prawo do wsparcia  z programu „Rodzina 500 +” będzie ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dłuższy był tylko pierwszy okres, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i właśnie dobiega końca.
- Korzystanie z programu „Rodzina 500+” wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć – przypomina Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży.
Jak dodaje, nie warto odkładać przygotowania wniosku. Ci, którzy zrobią to w sierpniu, otrzymają wypłatę  w październiku, jeżeli we wrześniu - termin przekazania pieniędzy to nie później niż 30 listopada. "Październikowi" wnioskodawcy będą musieli poczekać nawet do końca roku.  Należy także pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Formularze wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Łomży przy Starym Rynku 14 oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - ul. Polna 16. Warto zaznaczyć, że składane dokumenty będą przyjmowane tylko w godzinach pracy urzędu, czyli 7:30-15:30. Ponadto jeżeli ktoś nie chce lub nie ma wystarczająco czasu na oczekiwanie w kolejkach może wypełnić taki formularz przez Internet. Wnioski można wypełniać przez: e-PUP, bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz empatia.mrpips.gov.pl.

W zasadach 500+ wprowadzono kilka zmian. Pierwsze korekty dotyczą osób, które pozostają w nieformalnych związkach i samotnie wychowujące dzieci. Po wprowadzeniu zmian, dokładniej będzie sprawdzane, czy samotny rodzic pobiera alimenty. Warto zaznaczyć, że jeżeli rodzic nie złożył do sądu wniosku o alimenty, to jego podanie o 500+ zostanie odrzucone.

Kolejna poprawka dotyczy fikcyjnego zmniejszenia dochodu. Urzędnicy będą sprawdzać ciągłość podpisywanych umów. Jeśli okaże się, że umowa pracownika została rozwiązana, a następnie znów podpisana z tym samym pracodawcą, ale z niższym wynagrodzeniem, taki rodzic będzie miał prawo do pobierania świadczenia dopiero po trzech miesiącach. Ponadto ryczałtowcy lub rozliczający się na podstawie karty podatkowej nie będą mogli odliczać kosztów uzyskania przychodu przy wnioskowaniu o 500 + na pierwsze dziecko.

W Łomży, w ubiegłym roku wpłynęło 5100 wniosków o przyznanie środków z programu „Rodzina 500+”. Obecnie świadczenie pobiera ponad 4200 rodzin. W 2016 r. miasto otrzymało 26 969 399,13 zł na wypłatę środków, natomiast w 2017 r. jest to to 32 341 000 zł. Do połowy roku wydanych zostało już ponad 18, 5 miliona złotych. Trafiły m. in. do 4 rodzin z co najmniej sześciorgiem dzieci, 9 rodzin z piątką pociech, 47 - z czwórką, ale także do ponad 2600 z jednym dzieckiem.  

– Są to pieniądze, które w większości pozostają w Łomży, o czym mówią lokalni przedsiębiorcy dostrzegający wzrost gospodarczy – podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że są to środki, które realnie służą rozwojowi dzieci i są przeznaczane na ich potrzeby.

Eksperci w kraju wskazują, że ogromnym sukcesem programu okazało się wydobycie ze skrajnego ubóstwa większości z znajdujących się w tej sferze dzieci i ich rodzin.

Marlena Dziemińska

   

Urząd Miejski opublikował bardziej szczegółowe dane o nowych zasadach programu 500+:

"Zmiany w przyznawaniu świadczeń „Rodzina 500+” świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze (500+) na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

 

Analogiczne regulacje dotyczyć będą ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka . Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.

 

2.Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu   

Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

 Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r. 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., oraz uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę

 Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje, osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

5. Nowe formularze wniosków 

Od 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W nowych rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw, które zaczną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2017 r., zostanie określony – tak jak dotychczas – sposób i tryb postępowania oraz – co jest nowym rozwiązaniem - podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wnioskach o ustalenie prawa do ww. świadczeń oraz załączników". 

Maciej Gryguc

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe